Teaterparken

TEATERPARKEN – ET SENTER FOR FRI SCENEKUNST

Teaterparken er Grenland Friteaters nye program for kompetansedeling. I perioden fra 2019 – 2021 skal Teaterparken drives som et prøveprosjekt.

 

Teaterparken inneholder

 • Residensordning med prøvesal
 • Fagkonsulenter og mentor-ordning; Kunstnerisk, produsent & administrasjon
 • Kursvirksomhet og konferanser beregnet på kompetansebygging og -overføring
 • Visningsmuligheter og økt scenekunstproduksjon

 

Teaterparken retter seg først og fremst mot nydannede ensembler innenfor scenekunst med høye kunstneriske ambisjoner – det vil si unge og mindre etablerte kunstnerkonstellasjoner med stort kunstnerisk potensiale. Vi vil legge vekt på ensembler som har ambisjoner om å produsere høyverdig scenekunst som skaper nye relasjoner til publikum – enten det dreier seg om nye publikumsgrupper eller nye steder å presentere scenekunst utenfor tradisjonelle scenerom. I prøveperioden vil vi evaluere prosjektet fortløpende og justere driften basert på erfaringer og tilbakemeldinger.

 

Noen av Teaterparkens målsetninger

 • Bidra til å skape kultur for erfaringsoverføring og deling innad i scenekunstfeltet
 • Etablere, styrke og sikre arbeidsplasser
 • Faglig og organisatorisk styrking av scenekunstmiljøet
 • Økt nasjonal oppmerksomhet rundt lokalt og regionalt kulturliv
 • Bedre ressursutnyttelse i fagfeltet
 • Skape relasjoner og samarbeid på tvers av geografiske og kunstfaglige skiller
 • Økt scenekunstproduksjon for publikumsarenaer, og skape nye publikumsrelasjoner

 

Kunstnerisk leder: Tor Arne Ursin

Prosjektleder: Dag Haddal

 

-Residens 

Nye scenekunstensembler kan søke om en residens i Teaterparken som tar sikte på å støtte ensemblet i oppstartfasen og å kartlegge ensemblets utviklingspotensial og praktiske og kunstneriske behov videre. Når søknad om residens er godkjent av et faglig utvalg, får ensemblet tildelt en fadder. Fadderen legger opp residensen i samarbeid med ensemblet og formidler faglig støtte fra utvalgte konsulenter.  Residenser er svært utbredt innenfor innen mange kunstarter, bl.a. innenfor dans. Men det er mindre etablert som arbeidsform innenfor teater – i hvert fall i Norge.

I forbindelse med oppholdet kan den enkelte scenekunstgruppa få tilgang til ulike ressurser etter behov; kunstneriske ressurser, tekniske ressurser og andre kunnskapsressurser innenfor produksjonsledelse og publikumsarbeid.

Målet er at frie scenekunstnere fra hele Norge eller med tilknytning til Norge med ulik kunstnerisk bakgrunn og uttrykk kan søke om å komme til Grenland og ha et opphold hos Teaterparken. Aktuelle søkere er allerede etablerte produksjonsenheter (Dette kan være både enkeltkunstnere med enkeltmannsforetak og ulike konstellasjoner), (f.eks. nettverket til av Danse-og Teatersentrum), men også mindre etablerte kunstnere som har definert et kunstnerisk prosjekt.

Bakgrunnen for ordningen er å kanalisere internasjonale impulser til scenekunstmiljøet og samtidig knytte kontakter med kunstmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Erfaringer fra andre residensordninger viser at de gjestende kunstnerne oppretter gode sosiale og faglige kontakter.

-Hvordan søke 

Ordningen er primært et tilbud til kunstnere og kunstgrupper som benytter scenen som verktøy og arena; og som gjennom lengre tid har vist og dokumentert høy kunstnerisk kvalitet. De som blir valgt ut får fritt disponere produksjonslokaler og sceneteknisk utstyr. Gruppene dekker selv sine reiseutgifter og utgifter til diett. Teaterparken kan etter avtale tilby assistanse under prosjektering av oppholdet, og hjelp til å skaffe øvrig finansiering av oppholdet.

Søkere må sende inn søknad hvor det fremgår hva arbeidsoppholdet skal inneholde og CV for samtlige deltagere.

Vi har to frister i året for å søke om plass.

15 april for å få plass om høsten

15 oktober for å få plass om våren

Normalt regner vi med å kunne besvare søknader innen 1. mai og 1. november.

Send søknaden til: dag.haddal@grenlandfriteater.com

 

-Faglige samlinger 

Teaterparken arrangerer 4 – 5 fagsamlinger i løpet av året. Fagsamlingene skal bidra til kompetansedeling og nettverksbygging. De faglige samlingene vil også ha et åpent program med bred deltakelse. Vi vil knytte et internasjonalt nettverk til disse samlingene. 

Her er noen eksempler:

 

 • Vinterscenen består av konferanser og seminarer med faglige temaer, arbeidsdemonstrasjoner, «Work in progress» og mindre forestillinger. En slik samling vil ha form som en faglig festival der:

 

 1. De deltakende gruppene viser sine forestillinger for publikum (og hverandre).
 2. Felles interne møter med refleksjoner over de enkelte forestillingsresultatene.
 3. Muligheter for å delta på møtet/festivalen som ekstern deltaker.
 4. Foredrag om kunstneriske og produksjonstekniske emner.
 5. Dialogmøter mellom deltakergruppene.

 

En viktig side av disse møtene er nettverksbyggingen innenfor scenekunstmiljøet. Det er vår erfaring gjennom mange år med PIT, UPOP-dager og andre arrangementer at slik nettverksbygging er særlig verdifull og at Porsgrunn er en god arena – i passelig avstand til hovedstadens konkurransemiljø. Vi vil legge særlig vekt på å få deltakelse fra hele landet.

 

 • Årlige arbeidsuker med Forfatterstudiet i Bø omkring manusskriving for scenen. Gjennom to uker med utprøving av nye teatertekster, manusøvelser og teoretiske foredrag får scenekunstnerne et unikt møte med kommende forfattere og innsyn i teori og teknikker for tekstskaping i teatret og samarbeid med forfattere.

 

 • Scenebluss er et eget forestillingsprogram for uetablerte scenekunstnere på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival der kunstnerne kan møte festivalpublikum og et internasjonalt nettverk.

-Visning 

Vinterscenen består av konferanser og seminarer med faglige temaer, arbeidsdemonstrasjoner, «Work in progress» og mindre forestillinger

 

Scenebluss er et eget forestillingsprogram for uetablerte scenekunstnere på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival der kunstnerne kan møte festivalpublikum og et internasjonalt nettverk.